عنوان خبرChina: Summer Palace
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 31 January 2015 - 17:58:12
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.548 )