عنوان خبرChina: Handbag
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 28 January 2015 - 05:34:43

Handbag from Dali City in the Yunnan province.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.547 )