عنوان خبرChina: Xin Lan Ding art center
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 24 January 2015 - 05:57:59

The Xin Lan Ding art center at No. 31-1/2, Wu Si Da Street, Dongcheng District, Beijing.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.545 )