عنوان خبرChina: Wall paintings
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 24 January 2015 - 05:17:44

Wall paintings along nan Luo Gu Lane, Dongcheng District, Beijing.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.541 )