عنوان خبرUSA: Corner Bakery
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 22 January 2015 - 01:05:24

The Corner Cafe at 360 North Michigan Avenue in Chicago (London Guarantee Building). Built in 1923.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.540 )