عنوان خبرUSA: Gage Group Building
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 22 January 2015 - 01:02:38

One of the three Gage Group Buildings at 24 S Michigan Ave in Chicago. Built 1898.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.539 )