عنوان خبرUSA: Chicago Continental Illinois
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 17 January 2015 - 07:27:41

At 230 South Clark Street, Chicago IL 60604. Construction finished in 1924.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.537 )