عنوان خبرUSA: 10 40
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 26 December 2014 - 09:01:46

1040 Fifth Avenue, New York, NY, 10028. Built in the 1920s.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.535 )