عنوان خبرUSA: City of Ten Thousand Buddhas
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 03 November 2014 - 06:25:43

The City of Ten Thousand Buddhas at 2001 Talmage Rd, Ukiah, CA 95482.

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.531 )