عنوان خبرGermany: Lipsiusbau
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 01 November 2014 - 18:34:55

The Lipsiusbau at Brühl's Terrace in Dresden. Built from 1887 to 1894.

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.530 )