عنوان خبرPortugal: Conimbriga
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 14 October 2014 - 06:15:08

The Roman settlement of Conimbriga. Built some time between 2nd century BCE and 4th century CE.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.528 )