عنوان خبرUSA: Columbia College
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 08 October 2014 - 19:00:55

The Alexandroff Campus Center of the Columbia College at 600 South Michigan Avenue in Chicago. Built in 1906/1907.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.525 )