عنوان خبرUSA: Dolby Theatre
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 28 September 2014 - 18:22:09

The Dolby Theatre at 6801 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028.

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.522 )