عنوان خبرKorea: Seoul subway
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 25 September 2014 - 18:56:03

At the "Seoul Station" subway station in Seoul.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.521 )