عنوان خبرUSA: Field museum
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 22 August 2014 - 19:23:55

The Field Museum of Natural History at 1400 S. Lake Shore Drive, Chicago, IL. Built in 1921.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.515 )