عنوان خبرChina: Mizhi
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 11 August 2014 - 06:28:37

From the Mizhi county which is part of Yulin, Shaanxi.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.511 )