عنوان خبرNepal: Lakeside bag
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 08 August 2014 - 20:12:23

Bag from a fabric bags & clothing store in Lakeside, Pokhara.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.510 )