عنوان خبرNepal: Driving school
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 26 July 2014 - 20:40:45

Sign reads “Professional Motor Driving School”. Located in Patan, Kathmandu.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.501 )