عنوان خبرUSA: San Antonio museum
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 22 July 2014 - 21:05:55

Glass decoration at the Museo Alameda at 101 S Santa Rosa Ave, San Antonio, TX 78207. Established in 2007.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.497 )