عنوان خبرUSA: Another Chicago residential building
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 21 July 2014 - 18:46:54

2650 North Central Park Avenue in Chicago, IL. Built in 1916 or 1920.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.496 )