عنوان خبرAustralia: Bunnings Warehouse
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 19 January 2014 - 05:58:14

The garden center cafeteria at the Bunnings Warehouse in Oxenford, Gold Coast (Queensland).


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.429 )