عنوان خبرSwitzerland: Colombier theatre
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 15 January 2014 - 22:55:09

The "Theatre de Colombier" located at Rue Haute, 2013 Colombier. Built in the 1920s.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.427 )