عنوان خبرMexico: Gomez Palacio
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 15 January 2014 - 16:07:16

Floor of the Anastasio Garza house on Avenida Morelos at the corner of Degollado Street in Gomez Palacio, Durango. Built in 1915.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.425 )