عنوان خبرChina: Beijing pharmacy
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 06 January 2014 - 10:16:52

Railing over pharmacy near the Beijing Double Happiness Courtyard Hotel located at No. 37, Dongsi Sitiao, Beijing 100010.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.422 )