عنوان خبرNepal: Balaju house
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 28 November 2013 - 03:02:59

House in the Balaju area in Kathmandu.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.413 )