عنوان خبرNepal: Dental hospital
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 28 November 2013 - 02:59:16

The Swastik dental hospital in Balkhu, Kathmandu.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.412 )