عنوان خبرThailand: Bangkok market
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 22 November 2013 - 09:09:13

At the Jatujak Weekend Market in Bangkok.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.411 )