عنوان خبرItaly: Turin church
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 20 November 2013 - 08:56:50

The Chiesa di San Massimo at the corner of via San Massimo and via Mazzini in Turin. Construction completed in 1853.

The altar.


The floor.

The ceiling arch.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.409 )