عنوان خبرUSA: Postcard Quit your Kicking
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 16 September 2013 - 02:17:28

Postcard from the early 1900s.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.384 )