عنوان خبرUSA: Biscuit tin box
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 07 September 2013 - 05:26:33

Biscuit tin box of the American Biscuit Company of San Francisco. From the early 1900s.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.376 )