عنوان خبرUSA: Little Folks children magazine
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 16 August 2013 - 02:17:43

A Violet Moore Higgins illustration in the Little Folks children magazine of June 1914.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.365 )