عنوان خبرUSA: Boston library
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 03 August 2013 - 04:40:17

The McKim Building of the Boston Public Library in Copley Square. Built in 1895.

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.354 )