عنوان خبرIsrael: Tel Aviv building
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Friday 02 August 2013 - 05:40:03

At 56 Dereh A'Hagana Street in Tel Aviv.

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.352 )