عنوان خبرUK: Indian Embassy
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 16 June 2013 - 18:51:36

The Indian Embassy at India House, Aldwych, London WC2B 4NA.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.287 )