عنوان خبرChina: West Lake
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 10 May 2013 - 19:12:48

Park railing at West Lake located in the historic area of Hangzhou, eastern China.


Woman in swastika coat sitting on park bench.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.257 )