عنوان خبرSweden: Thor painting
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 23 April 2013 - 13:37:03

1872 painting of Thor's Battle Against the Jötnar by Swedish artist Mårten Eskil Winge.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.245 )