عنوان خبرHungary: Wellness hotel in Kerepes
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Saturday 13 April 2013 - 06:38:50

Wall decorations at the Vis Vitalis Medical Wellness Hotel located at Szabadság út 102 in the city of Kerepes.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.240 )