عنوان خبرLybia: Roman port
(شاخه: آنسوی جهان: آفریقا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 10 July 2012 - 08:34:07

Mosaic floor pattern at the Roman port of Sabratha in Libya.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.24 )