عنوان خبر July 20th 2013 is International Swastika Rehabilitation Day !
(شاخه: Misc)
ارسال شده توسط thomas
Friday 25 January 2013 - 08:34:45

Saturday July 20th 2013 is our next International Swastika Rehabilitation Day. More details coming soon.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.237 )