عنوان خبرIsrael: Katzrin museum
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 02:36:14

Golan Archeological Museum of Katzrin.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.230 )