عنوان خبرIsrael: Shavei Zion church
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 02:34:32

Byzantine Church in Shavei Zion. Built between 4th to 7th century AD.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.229 )