عنوان خبرIsrael: Capernaum synagogue
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 02:33:19

The Synagogue at Capernaum. Built between 2nd to 4th century AD.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.228 )