عنوان خبرIsrael: Maoz Haim synagogue
(شاخه: آنسوی جهان: اسرائیل)
ارسال شده توسط thomas
Monday 02 January 2012 - 04:31:00

A swastika can be found on the floor of a synagogue in Maoz Haim dating back to 400 - 600 AD.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.227 )