عنوان خبرSwastika Day 2012 in Tel Aviv, Israel
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 22 January 2013 - 05:50:04


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.225 )