عنوان خبرSwastika Day 2012 in Colombia
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 22 January 2013 - 05:42:41

Cartagena:

Manizales:

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.218 )