عنوان خبرSwastika Day 2012 in Chicago, USA
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 22 January 2013 - 06:40:29

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.217 )