عنوان خبرEgypt: Roman ornament
(شاخه: آنسوی جهان: آفریقا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 10 July 2012 - 08:34:07

Roman limestone ornament from the 2nd century AD. Displayed at the Ancient Library of Alexandria in Egypt.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.21 )