عنوان خبرLatvia: Thunder Cross Latvia
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 18 December 2012 - 02:33:20Pērkonkrusts - an ancient Latvian ethnographical ornament.

Courtesy Prof. Alvydas Butkus


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.143 )