عنوان خبرItaly: Synagogue in Verona
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط admin
Wednesday 16 January 2013 - 02:33:00

Jewish synagogue at via Rita Rosani in Verona. Built in 1864.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.141 )