آنسوی جهان: آفریقا

Tanzania: Daressalem
Lybia: Roman port
Ghana: Ashanti weights
Ethiopia: Rockchurch
Egypt: Roman ornament